Gepubliceerd op 25 mrt, 2021
Geplaatst in Algemeen

Ontwikkelingen multifunctionele accommodatie

Hierbij willen wij jullie graag een bericht sturen over een supermooie ontwikkeling binnen ons dorp. Er wordt door de gezamenlijke sport- en cultuurverenigingen, verenigd in de SSGH en de werkgroep Hengevelde 2025-2035, heel hard nagedacht over een centrale, multifunctionele sportaccommodatie inclusief een grote, nieuwe sporthal op sportpark Rupertserve. Dit zou natuurlijk voor Cupido helemaal super zijn. Er wordt ook bekeken of er op korte termijn (wellicht dit jaar nog) gestart kan worden met uitvoering van de plannen. Bijgevoegd is een reactie van de SSGH, waaruit de plannen tot nu toe en de te nemen vervolgstappen blijken. Neem de tijd om dit document door te lezen en als er vragen/opmerkingen/aanvullingen zijn, laat het ons dan weten. We willen graag een nieuwe accommodatie neerzetten voor de komende 50 jaar, waar het gehele dorp achter staat!

Wij roepen jullie op om deel te nemen aan het gesprek en de discussie over een nieuwe MFA. Het is heel belangrijk om te weten of deze gezamenlijk plannen/ontwikkelingen draagvlak hebben in Hengevelde. Belangrijk is ook dat er op de plek van de bestaande sporthal ruimte vrijkomt voor andere maatschappelijke projekten in Hengevelde, zoals een Intergraal Kind Centrum, Senioren Zorg Woningen of het verplaatsen van de Petrusschool.

Alle reacties zijn welkom, mail naar info@kulturhusdemarke.nl, info@hengevelde2535.nl of bel/mail met het bestuur van onze vereniging.

Groeten namens Volleybalvereniging Cupido;

Veronique Beuving, Monique Grefte, Carmen Ensing en Myrthe Peters

Brief SSGH

WAAR MENSEN SAMENKOMEN, GEBEURT IETS!

Beste vrijwilliger, gebruiker, betrokkene,
Graag willen we jullie informeren over de ontwikkelingen rondom de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde en jullie meenemen in de vervolgstappen die wij voor ogen hebben. Op 11 februari heeft WVV’34 aan de Werkgroep Hengevelde 2535 gepresenteerd hoe zij tegen de bouw van een MFA op Ruperts Erve aankijkt. WVV’34 heeft deze plannen op 27 februari aan haar leden toegezonden. Op 11 februari hebben we ook inzicht gekregen in de “eigen” nieuwbouwplannen van WVV’34 voor kleedkamers en fysioruimten. We hebben afgesproken dat wij (de SSGH) de plannen gaan bespreken met onze gebruikers en de uitkomsten van deze gesprekken zullen terugkoppelen.
Hieronder een schets zodat een ieder weet waarover we het nu hebben. Uitgangspunt is dat WVV’34 een ½ veld beschikbaar stelt. Het voorstel van WVV’34 voorziet dus in 2½ voetbalveld (waarvan 1½ kunstgras (veld 1 en de helft van veld 2), een Sporthal/MFA (blauw) en tennisbanen (oranje) op veld 2. Het gele vlak is de huidige kantine met kleedkamers. Op deze plek heeft WVV een plan voor verbouw/nieuwbouw van kleedkamers en fysioruimten.
Op 11 maart hebben wij tijdens een vergadering van de werkgroep Hengevelde 2535 (toekomstbestendig Hengevelde) een uitgebreide reactie gegeven op bovenstaand WVV’34- plan.
In deze brief volgt een uiteenzetting van hetgeen wij hebben gepresenteerd. We starten na een korte introductie met de historie vanuit het perspectief van de SSGH. Daarna gaan we in op de door de gebruikers van Kulturhus de Marke gegeven feedback en de wensen/vereisten van de MFA vanuit het gezichtspunt van de gebruikers van de MFA en vanuit ons. Tot slot willen wij de vervolgstappen toelichten zoals wij die voor ogen hebben.
Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat wij veel waardering hebben voor de bereidheid van WVV’34 om mee te denken over de bouw van een nieuwe MFA op een deel van Ruperts Erve. Wij realiseren ons dat van WVV’34 zeker het nodige gevraagd wordt.
PLAN W.V.V.’34


Allereerst vinden we het van belang om het doel van de SSGH te benoemen:
“De stichting heeft ten doel: het oprichten, in stand houden en exploiteren van gebouwen en andere voorzieningen in Hengevelde ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening, alsmede het bevorderen van de sportbeoefening te Hengevelde en de samenwerking tussen verenigingen en personen op het gebied van sportbeoefening te bevorderen.”
Anno 2021 willen wij naast het bovenstaande doel en het beheer over Kulturhus de Marke verantwoording nemen voor het actief meedenken over een duurzame toekomst voor sportend en cultureel Hengevelde. Vanuit dit doel en de daarmee samengaande verantwoordelijkheid kijken wij naar de plannen voor een nieuwe MFA, waar zowel cultureel Hengevelde als sportend Hengevelde zijn thuis zal moeten vinden. Onder cultureel Hengevelde verstaan we tevens gebruikers met een meer “sociale functie” als Senioren Hengevelde en Vrouw Actief. WTC (Wegdamse Tennisvereniging) zal zelf zorg dragen voor de communicatie van haar inzichten met betrekking tot de plannen. Deze hebben wij dan ook niet in deze brief meegenomen.
HISTORIE
Het lijkt ons goed om eerst de ontwikkelingen van de afgelopen jaren te beschrijven. In 2017 zijn binnen de SSGH de eerste plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van de Marke. Bij diverse gebruikers van de Marke ontstond meer en meer behoefte aan meer ruimte. In combinatie met deze gewenste uitbreiding is er ook veel aandacht geweest voor het noodzakelijke groot onderhoud dat plaats moet vinden. Hoewel de Marke er ogenschijnlijk up to date uitziet, is als gevolg van ouderdom (de Marke staat alweer 50 jaar) op tal van terreinen (verwarming, verlichting, verrotte kozijnen, isolatie etc.) groot onderhoud noodzakelijk. Voor de investeringsplannen is door de gemeente in 2018 een investeringssubsidie verstrekt. Contouren van deze plannen zijn in januari 2019 aan de Hengeveldse gemeenschap gepresenteerd. In de loop van 2019 heeft verdere verdieping van de plannen plaats gevonden, waarvoor in 2019 door de gemeente een aanvullende investeringssubsidie is verstrekt. De totale investeringssom om de Marke duurzaam aan te passen en de gewenste uitbreidingen te realiseren zal de 2 miljoen euro ruim overstijgen.
Na de presentatie van de WVV’34-bouwplannen in het najaar van 2019 kwamen op diverse plekken binnen Hengevelde gedachten op om de diverse investeringstrajecten binnen Hengevelde samen te voegen. De uitbreidingswens van WTC zou in dit verband dan ook mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Voor ons was dit het moment om de verdere uitvoering van onze plannen “on hold” te zetten en vol in te zetten op de realisatie van een gemeenschappelijke sportaccommodatie. Als belangrijk bijkomend voordeel zien we dat de vrijkomende ruimte beschikbaar kan komen voor andere maatschappelijke voorzieningen binnen Hengevelde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan nieuwbouw van school (Integraal Kind Centrum) of seniorenzorgwoningen (Blijvend Wonen in Hengevelde).
In de werkgroep Hengevelde 2535 werd dit vanuit een Hengeveldebreed perspectief opgepakt. In februari 2020 is een eerste mogelijke uitwerking vanuit deze werkgroep gepresenteerd: In de volksmond het “plan Erve Smit”. Vanuit de gemeente werden bedenkingen geuit tegen de ambities die het plan uitstraalde. In mei 2020 heeft het College van B&W vervolgens aangegeven dat er zeker mogelijkheden zijn om deelprojecten van dit grote geheel gefaseerd uit te voeren. De eerste stap in deze gefaseerde aanpak zou één integrale multifunctionele sportaccommodatie kunnen zijn. Sinds mei 2020 is er verder gesproken en gedacht hoe een en ander gestalte kan krijgen. Door de corona was het lastig om in groter verband stappen te zetten. Toch zijn deze gezet en wordt er momenteel onderzocht of het mogelijk is om als eerste stap de bouw van een MFA op Ruperts Erve te realiseren. Tegelijkertijd is begin 2021 vast komen te staan dat sprake is van een reële financiële haalbaarheid.

FEEDBACK / WENSEN / VEREISTEN
Zoals afgesproken hebben we de gepresenteerde plannen van WVV’34 besproken met diverse gebruikers van de Marke. Voor ons is de mening van de gebruikers van groot belang bij de visie op een nieuwe MFA. Wij kennen twee groepen gebruikers: de sport en de cultuur (inclusief “sociaal Hengevelde”). Als we de reacties van de gebruikers op een rij zetten komen we tot een aantal aandachtspunten:
- Omvang sporthal. Ten aanzien van de sport hebben wij gesproken met de besturen van Cupido en WHC. Voor deze besturen is het van belang dat in de planvorming rekening wordt gehouden met de uitdrukkelijke wens van een uitbreiding van de voor sport beschikbare ruimte. Deze uitbreiding zal in de huidige voorgenomen verbouwingsplannen van de Marke gerealiseerd worden. Het achterwege blijven van deze uitbreidingen in een nieuw te bouwen MFA wordt door onze gebruikers dan ook als forse achteruitgang beschouwd. Tevens wordt opgemerkt dat een grotere “sporthal” meer mogelijkheden biedt voor een veelzijdiger inzet voor bijvoorbeeld de Revue, concerten (Zomerfeesten/Amuzant) etc.
- Toegankelijkheid. Door meerdere gebruikers, zowel vanuit de sport als vanuit de “cultuur” wordt de toegankelijkheid als belangrijk punt gezien. Een fors deel van de gebruikers van de Marke, zeker vanuit de “cultuurhoek”, is ouder. Een groot deel hiervan vindt de afstand tussen de ruimten voor cultuur en de parkeerplaatsen aan de Bretelerstraat te groot.
- Gezamenlijkheid in de kantine. Een van de belangrijke pijlers van de opzet om te komen tot één sportaccommodatie is de wens om te komen tot één sportkantine die voor alle doelgroepen goed bereikbaar is en waar één ieder zich kan “thuis voelen”. Bij de gebruikers van de Marke is op basis van de presentatie van 11 februari 2021 het beeld ontstaan dat WVV’34 kiest voor het in stand houden van haar eigen kantine en dat andere gebruikers van de MFA “slechts” gebruik kunnen maken van deze kantine.
- Gemeenschappelijk gevoel. Door diverse gebruikers is aangeven dat men het gevoel heeft dat in de WVV’34-plannen de gebruikers van de MFA als gasten op de accommodatie van WVV worden beschouwd. Om een gezamenlijk project te laten slagen zal veel aandacht besteed moeten worden aan de gemeenschappelijke component.
Bovenstaande feedback hebben we onder andere gekregen van Handbalvereniging WHC, Volleybalvereniging Cupido en Senioren Hengevelde. Ook zijn er gesprekken gevoerd met andere gebruikers van de Marke. Nog niet alle 40 gebruikers hebben hun feedback al met ons kunnen delen. Voor ons is het dus van groot belang dat de nieuwe MFA voorziet in een uitbreiding van de beschikbare ruimten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat sprake is van gemeenschappelijkheid. We zien in Bentelo, Delden en Rietmolen recente voorbeelden waarbij op basis van gelijkwaardigheid mooie accommodaties zijn gerealiseerd.
We herkennen de door de gebruikers van Kulturhus de Marke gesignaleerde punten en vragen dan ook aandacht voor deze punten bij de verdere uitwerking van de plannen voor een nieuwe MFA. We hebben vanzelfsprekend ook oog voor de belangen van WVV’34, zijnde de gebruiker van de sportvelden op Ruperts Erve.
Voor ons zijn de volgende punten van groot belang voor het komen tot een gedragen plan voor een nieuw te bouwen MFA:
- sporthal heeft een minimale omvang van 67 x 26 meter (1 volleybalveld extra)
- voldoende (flexibel in te delen) ruimte voor de “cultuur”gebruikers
- een gemeenschappelijke horecaruimte die voor alle gebruikers (voetbal, tennis, MFA) goed en makkelijk toegankelijk is
- betrokkenheid van omwonenden
Naast de bouwkundige eisen is tevens de gevoelsmatige component een belangrijke drager voor het project. Een gemeenschappelijke accommodatie moet gemeenschappelijkheid uitstralen en vanuit gelijkwaardigheid een collectief “wij-gevoel” creëren.

FINANCIËN
Ten aanzien van de financiële impact van de MFA hebben we met zijn allen vastgesteld dat hier, mede op basis van de te verwachten subsidiemogelijkheden, een realistisch financieel haalbaar scenario op tafel ligt. De bij dit scenario passende subsidies zijn alleen beschikbaar bij het samenvoegen van accommodaties (’t Root (tennisbanen), Ruperts Erve en Kulturhus de Marke). Ten aanzien van de exploitatie van de sportkantine en overige commerciële ruimten hebben wij nog geen uitgewerkte gedachten, anders dan dat ons inziens geen enkele vereniging/gebruiker er financieel op achteruit hoeft te gaan. Wij kunnen ons ook voorstellen dat op diverse plaatsen sprake is van enige kapitaalvernietiging door het verwijderen van gebouwen. Het is daarbij goed denkbaar dat (potentiële) kapitaalvernietiging wordt gecompenseerd door toekomstige lagere beheerskosten.
VERVOLGSTAPPEN
Op basis van de grote financiële en maatschappelijke belangen (onder andere ruimte creëren voor andere plannen als School/IKC, Blijvend Wonen in Hengevelde) en gezien het feit dat we hier kijken naar een investering voor de komende 40/50 jaar zijn wij van mening dat hier gedegen onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden moet plaats vinden.
Om snel verdere stappen te kunnen zetten in het proces hebben wij de volgende plannen ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op de hiervoor aangedragen aandachtspunten.
PLAN A
Wij willen graag laten onderzoeken of het mogelijk is om een MFA te bouwen op een zodanige locatie op het Ruperterve waarbij (zoveel mogelijk) rekening wordt gehouden met de wensen, eisen en voorwaarden van alle toekomstige gebruikers en omwonenden. Onze gedachten gaan daarbij uit naar een zodanige bouw dat door het aanpassen/weghalen van de bestaande bebouwing dit leidt tot een goedkopere exploitatie voor alle betrokkenen. Daarnaast moeten in dit plan natuurlijk ook de tennisvelden worden meegenomen. Om dit handen en voeten te geven gaan wij een onafhankelijke architect met ervaring op het gebied van het ontwerp van dit soort accommodaties de opdracht te geven een schets (inclusief 3D-versie) te maken. Wij nemen de kosten van deze architect voor onze rekening.
PLAN B
Naast deze meer vrije opdracht hebben we ook het volgende voor ogen: tijdens de bijeenkomst op 11 februari 2021 hebben wij begrepen dat mogelijke aanpassing van de nieuwbouwplannen van WVV’34 een reële optie is als hiermee het volledige plan beter wordt. Wij willen graag onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om aan de aandachtspunten van de gebruikers en omwonenden tegemoet te komen met intact lating van de achtergrond van de door WVV’34 voorgenomen verbouwingsplannen. We stellen dan ook voor om aan de architect van de nieuwbouwplannen bij WVV’34 de opdracht te verstrekken om te onderzoeken welke synergiemogelijkheden er zijn tussen de voorgenomen nieuwbouwplannen van WVV’34 en een nieuw te bouwen MFA op veld 2. De kosten van deze aanvullende opdracht zullen eveneens door ons gedragen worden.
PLAN C
Wij zijn van mening dat er op voorhand geen “goede” of “slechte” plannen zijn. Mocht er vanuit de gemeenschap of vanuit de werkgroep Hengevelde 2535 behoefte zijn aan een extra plan C dan werken wij vanzelfsprekend ook hier aan mee. Inmiddels hebben we ook het initiatief genomen om met gemeente en provincie in gesprek te gaan over de eventuele mogelijkheden op andere locaties. Dit traject loopt nog. Ons is al wel medegedeeld dat dit waarschijnlijk een zeer tijdrovend traject zal gaan worden. We willen op deze wijze graag alle mogelijkheden benutten om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen plan, waarbij de belangen van alle gebruikers en omwonenden maximaal tot hun recht komen.
PLANNING
De komende weken zal duidelijk worden hoeveel tijd externe partijen nodig hebben om bovenstaande vervolgstappen uit te werken.

DRAAGVLAK
Na de ontvangst van de uitgewerkte plannen gaan we deze presenteren aan “Hengevelde” om de reacties te vernemen vanuit de gemeenschap, bij voorkeur op een zo groot mogelijke schaal (informatieavonden/enquêtes/webinars). Op basis van de reacties vanuit de Hengeveldse gemeenschap willen wij ons een mening vormen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van een nieuwe MFA. De conclusie dat een nieuwe MFA niet leidt tot een duurzame oplossing voor de voorliggende vraagstukken is natuurlijk ook een reële optie, dan kunnen we de plannen in de spreekwoordelijke ijskast stoppen.
Laat duidelijk zijn dat wij deze stappen niet zetten omdat wij met stoom en kokend water vinden dat we nu alles samen moeten voegen en er koste wat het kost een MFA moet komen, laat staan op een bepaalde locatie. Als iemand een goede suggestie heeft… we horen het graag. Wij doen dit alleen maar omdat we weten dat het grootste deel van onze gebruikers (meer dan 40 instanties/verenigingen) een gezamenlijke MFA omarmen.
GEEN ONOMKEERBARE BESLISSINGEN
Goed en weloverwogen keuzes maken kost tijd. We beseffen dat er enige tijdsdruk is. Deze tijdsdruk mag echter niet leiden tot overhaaste onomkeerbare beslissingen. Het afgelopen jaar zijn we steeds een stapje verder gekomen. Het gaat niet snel, maar we komen dichter tot elkaar. Begin dit jaar hebben we met de penningmeesters (WVV’34, SSGH, WTC) aangetoond dat er financieel perspectief is voor de bouw van een MFA. Wensen, eisen en voorwaarden worden nu gedeeld.
We beseffen ook dat uitstel van de bestaande plannen bij WVV’34 en de Marke mogelijk gaan leiden tot problemen. We zullen in overleg met de gebruikers creatief moeten kijken hoe we dingen kunnen uitstellen of tijdelijk kunnen oplossen. Tevens bieden we ook richting de andere partijen aan graag mee te willen denken inzake hun problemen.
TOT SLOT
Er vanuit gaande dat Hengevelde een gezamenlijk sportpark/MFA omarmt.... dan willen wij nogmaals benoemen dat we NU een UNIEK moment hebben. Alles lijkt nu samen te komen.
- Nu “gewoon” individueel verder gaan betekent dat het samenvoegen van accommodaties aan Hengevelde voorbij gaat. De investeringen die we dan op de locaties gaan doen, zijn dusdanig groot en daarom de eerste tientallen jaren onomkeerbaar. Hier moeten we ons echt bewust van zijn. Dit geldt voor zowel tennis (aanleg extra banen op huidige plek), sporthal (verbouw/nieuwbouw) als ook WVV’34 (verbouw/nieuwbouw). We zien in andere omliggende of gelijkwaardige dorpen een trend dat er steeds meer gezocht wordt naar een gemeenschappelijke toekomstbestendige oplossing voor sport en cultuur.
- Nu “gewoon” individueel verder gaan betekent dat er geen ruimte beschikbaar komt voor andere plannen zoals school/IKC, maar ook niet voor seniorenwoningen en zorg.
- Nu “gewoon” individueel verder gaan betekent voor de sporthal/kulturhus dat we een prachtige upgrade gaan doen. Echter het pand blijft 50 jaar oud. Naast de bouwkundige staat van het pand voorzien we op de lange termijn ook uitdagingen inzake de exploitatie in verband met het wellicht minder beschikbaar zijn van enthousiaste vrijwilligers. Het upgraden is een oplossing maar niet de beste.
- Nu “gewoon” individueel verder gaan betekent dat de snelst groeiende vereniging van Hengevelde geen extra tennisbanen kan gaan aanleggen.
Wij hopen met onze insteek een constructieve bijdrage te leveren voor een brede discussie over een duurzame toekomst voor sportend en cultureel Hengevelde en zien reacties dan ook graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Bestuur SSGH